Men In Black Iii

Nội dung:

Đặc vụ J quay ngược thời gian du hành về MIB những năm đầu của thập niên 60 nhằm ngăn chặn một âm mưu ám sát của nước ngoài nhắm bạn anh là Đặc vụ K và mọi việc bắt đầu thay đổi.

TAGS: